Fa - En

روند ثبت داخلي و بين المللي حق اختراع

 1. چه مرجعی در ایران اختراعات را ثبت می نماید؟
 2. برای یک ثبت اختراع چه مدارکی را باید به اداره ثبت اختراع تسلیم نمود؟
 3. منظور از طبقه بین المللی چیست؟
 4. روند بررسی ویژگی های حق اختراع چگونه است؟
 5. منظور از استعلام در روند ثبت یک اختراع چیست؟
 6. تفاوت ادعانامه با دیگر مدارک ثبت اختراع چیست؟
 7. آیا با افشاء یک اختراع در زمان ثبت اظهارنامه بیم آن نیست که این اختراع توسط افراد سودجو نقض گردد و حقوق مخترع پایمال گردد؟
 8. جهت اعطاء حق اختراع  برای قانون گذار زمان ایجاد یک اختراع اهمیت دارد و یا زمان تسلیم اظهارنامه؟

 

 1. چه مرجعی در ایران اختراعات را ثبت می نماید؟

اداره ثبت اختراعات زیرنظر اداره کل مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی

 

 1. برای یک ثبت اختراع چه مدارکی را باید به اداره ثبت اختراع تسلیم نمود؟

به طور کلی علاوه بر اظهارنامه، توصیف اختراع، ادعا یا ادعا های اختراع، خلاصه ای از توصیف، نقشه(در صورت لزوم)، مدارک مثبت هویت (هرکدام در سه نسخه) و رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی باید به اداره ثبت اختراعات تحویل داده شود.

 

 1. منظور از طبقه بین المللی چیست؟

مقصود طبقه بندی مذکور در پیوست 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب سال 1388 است.

 

 1. روند بررسی ویژگی های حق اختراع چگونه است؟

این موضوع از کشوری به کشور دیگر کاملاً متفاوت است اما در ایران براساس قانون به صورت اعلامی ( برخلاف نظام بررسی ماهوی) انجام باید بگیرد و فقط همین که به طور کلی از نظر کارشناسان اداره ثبت اختراعات اختراع دارای ویژگی های یک حق اختراع است کفایت می کند.

 

 1. منظور از استعلام در روند ثبت یک اختراع چیست؟

این موضوع در قانون پیش بینی نشده است و به ابتکار اداره ثبت اختراعات برای جلوگیری از ثبت اختراعات غیرواقعی و بدیهی انجام می گیرد. این اداره با اخذ استعلام از مراجعی خاص صحت ادعای شما را بررسی می نماید که البته با انتقاداتی از طرف حقوقدانان همراه است.

 

 1. تفاوت ادعانامه با دیگر مدارک ثبت اختراع چیست؟

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز باشند.

 

 1. آیا با افشاء یک اختراع در زمان ثبت اظهارنامه بیم آن نیست که این اختراع توسط افراد سودجو نقض گردد و حقوق مخترع پایمال گردد؟

خیر. زیرا شروع حمایت از تاریخ ثبت اظهارنامه است و مخترع پس از ثبت اختراع می تواند پیگیری های لازم قضایی را از تاریخ ثبت اظهارنامه اولیه انجام دهد.

 

 1. جهت اعطاء حق اختراع  برای قانون گذار زمان ایجاد یک اختراع اهمیت دارد و یا زمان تسلیم اظهارنامه؟

براساس قانون ایران زمان تسلیم اظهارنامه هر چند که یک فرد بدون سوء نیت و مستقلاً و حتی دیرتر این اختراع را ایجاد نموده باشد.