Fa - En

جهانشمولی نظام حقوق مالکیت فکری و چالش توسعه و سلامت عمومی

فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
دوره ۱۲، شماره ۴۴ - ( بهار ۱۳۹۷ )                   جلد ۱۲ شماره ۴۴ صفحات ۱۷۵-۱۹۰
 
 
۱- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
۲- دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده:
جهانشمولی تجارت در دارایی‌های فکری، به این معنا است که در حال حاضر، منابع اطلاعاتی ناملموس، فارغ از مرزبندی‌های سیاسی، در هر جا و همه جا، تولید، مبادله و مصرف می‌شوند. در این پژوهش، مقصود ما از جهانی‌سازی، فرایند یا مجموعه فرایندهایی است که یک اقتصاد جهانی هماهنگ، محیط زندگی واحد و یک شبکه پیچیده و فعال ارتباطات که سراسر گیتی را دربر می‌گیرد، شامل می‌شود. بدین سان، نظام حقوق خصوصی و مالکیت فکری کشورهای جهان، مجموعه‌ای به هم وابسته را تشکیل داده و مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، اگرچه به طور کامل نابود نمی‌شوند، اما کم‌رنگ خواهند شد. این مقاله، درصدد بررسی حقوقی سیاستگذاری‌های مختلف در زمینه توسعه و چالش‌های آن برای جهانی‌شدن نظام حقوق مالکیت فکری است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی‌سازی، اتخاذ اقدامات ضروری جهت حمایت از تغذیه و بهداشت عمومی و نیز منافع عمومی کشورهای در حال توسعه در حمایت از بخش‌های حائز اهمیت حیاتی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فناورانه است. توجه به این چالش‌ها برای بهداشت و سلامت عمومی باعث گردید در مقدمه موافقت‌نامه تریپس، به نیازهای خاص کشورهای کم‌ترتوسعه‌یافته به برخورداری از بیشترین انعطاف در تطبیق و اجرای داخلی قوانین و مقررات اشاره شود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موضوع و چالش توسعه پرداخته و سپس نحوه تعامل و برخورد سازمان‌های بین‌المللی را با چالش توسعه در فرایند جهانشمولی نظام حقوق مالکیت فکری بررسی خواهیم نمود.