Fa - En

برگزاری کارگاه آموزشی PCT

کارگاه آموزشی "نحوه بکارگیری بررسی مراجع خارجی در فاز ملی" از تاریخ 13-10 اردیبهشت ماه هزارو سیصد و نود و شش با حضور جناب آقای لوتز مایلندر، مدیر ارشد بخش آموزش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت و اسناد کشور برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با هدف ارتقاِ سطح علمی کارشناسان ثبت بین المللی اختراع برگزار گردید به موضوعات مهمی همچون: حق تقدم، حق تقدم چندگانه، جستجوی تکمیلی و مفهوم دانش پیشین پرداخته شد.