Fa - En

آموزش‌های الکترونیکی و چالش های نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2022.226892.2182

چکیده

با ظهور کووید 19، استحاله‌ای جدی در عرصه‌های گوناگون زندگی، ازجمله سبک آموزش‌های عمومی و تخصصی ایجاد شده است. اگر در گذشته، کلاس‌های درس در محیطی فیزیکی با حضور رو در روی مدرسان و دانش آموزان/ دانشجویان برگزار می‌شد، در پی عصر کرونایی، تغییر مهمی در آموزش مدارس و دانشگاه‌ها به وقوع پیوست و آموزش مجازی به‌منظور استمرار فرایند آموزش و عدم توقف امر خطیر تعلیم و تربیت جایگزین شیوۀ پیشین شد. در کلاس‌های مجازی، محتواهای آموزشی شامل فیلم، موسیقی، مقالات و اسلایدهای آموزشی از سوی مدرس یا محصل برای تدریس یا تمرین‌های کلاسی در سامانه آموزشی ارائه می‌شوند. افزون بر اینکه، کلیت کلاس آموزشی نیز ضبط و متعاقباً در دسترس قرار خواهند گرفت. هریک از این موضوعات می‌توانند یک اثر مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری( حق مؤلف / کپی‌رایت) باشند. بنابراین، پدیدآورندگان آنان اختیاردارند در خصوص نشر غیرمجاز و سایر بهره‌برداری‌های غیرمجاز، مدعی نقض حقوق مالکیت فکری و نیز سرقت علمی باشند. مسئلۀ پژوهش حاضر آن است که ابعاد و مخاطرات ناشی از حقوق مالکیت فکری آموزش‌های مجازی چیست و چگونه می‌توان این نگرانی‌ها را مدیریت کرد؟این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری در فرایند آموزش‌های مجازی می‌توانند با توسل به فناوری‌های ناشی از مدیریت دیجیتال حقوق و بلاک‌چین، استفاده‌های ثانوی را مدیریت کنند. باوجوداین، استثنائات وارد بر حقوق مالکیت فکری قادرند حقوق و امتیازاتی را به سود منافع عمومی مقرر کنند. در این میان، تصویب دستورالعمل 2019 اتحادیه اروپا دربارۀ کپی‌رایت، معاهدۀ مراکش و رویۀ...

کلیدواژه‌ها

آموزش الکترونیکی(مجازی)، بلاکچین، کووید 19، مدیرت حقوق دیجیتال، نقض حقوق مالکیت فکری

 

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102514.html?lang=fa