Fa - En

موفقیتی دیگر از وکلای شرکت در دعوی ابطال علامت تجاری

ابطال ثبت علامت تجاری دانرو به نفع موکل؛
طی پرونده ای که در شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مطرح گردیده بود با عنایت به استفاده مقدم موکل از نام تجاری دانرو و نیز سبق استعمال مشارالیه از علامت تجاری مزبور، حکم ابطال ثبت علامت تجاری دانرو توسط خوانده صادر گردید. در این پرونده دعوای موکل مبنی بر الزام اداره ثبت علایم تجاری به ثبت علامت تجاری دانرو  مورد رد قرار گرفته بود.
طرفین پرونده نسبت به حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی کردند. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین ضمن تایید دادنامه بدوی در رابطه با ابطال علامت دانرو، در قسمت الزام اداره ثبت علایم تجاری به ثبت علامت تجاری موکل با نقض قرار رد دعوا، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت دادند.