Fa - En

ثبت داخلی و بین المللی اموال فکری

یکی از ابتدائی ترین امکانات برای حفاظت از اموال فکری ، ثبت آنها در مراجع صالح داخلی یا خارجی است ، از این رو ، یکی از خدمات شرکت دانشگاهی خدمات بین المللی حقوق مالکیت فکری ، ارائه خدمات ثبتی در حوزه مالکیت صنعتی و همچنین مالکیت ادبی و هنری در داخل کشور است.


همچنین ، شرکت آمادگی دارد تا با برخورداری از کارشناسان ثبتی و استناد به کنوانسیون های بین المللی ( مانند کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت های صنعتی ، موافقت نامه و پروتکل مادرید برای حمایت از علائم تجاری و .... ) به ثبت اموال فکری مبتکران و دانش پژوهان ایرانی در یک یا چند کشور مورد درخواست مبادرت نماید.